Købsbetingelser Skårebo Energi AB

Købsbetingelser Skårebo Energi AB

Generelt

Disse betingelser er gældende fra og med den 1. januar 2023 (”købsbetingelserne”). Vi forbeholder os ret til at ændre købsbetingelserne, som derefter gælder med hensyn til de aftaler, der indgås derefter.

Købsbetingelserne udgør sammen med din bestilling, der er bekræftet gennem en ordrebekræftelse, aftalegrundlaget for købet. Omfanget af tjenesterne og produkterne bestemmes af disse købsbetingelser og ordrebekræftelsen. Dokumenterne kompletterer hinanden. I tilfælde af modstridende oplysninger i hhv. købsbetingelserne og ordrebekræftelsen gælder bestemmelserne i ordrebekræftelsen, medmindre omstændighederne åbenlyst giver anledning til andet.

For at kunne handle på skarebo.se og i forhandlerportalen skal du være fyldt 18 år. For at kunne handle i forhandlerportalen skal du være godkendt som bruger og have fået adgang til en personlig brugerkonto.

Disse købsbetingelser gælder, når du foretager en bestilling via skarebo.se, forhandlerportalen eller gennem nogen af vores sælgere. Betingelser, der retter sig specifikt mod forbrugere, forhandlere eller erhvervsdrivende, gælder kun for købere, der opfylder definitionerne i nedenstående punkt 1.

Hvor der i disse købsbetingelser stilles krav om skriftlig dokumentation, opfyldes dette med e-mail, sms, brev eller lignende.

1. Parter og definitioner

”Sælgeren er: Skårebo Energi AB, der sælger varer på skarebo.se. Sælgeren betegnes i det følgende også som ”vi”, ”os” eller ”Skårebo”.

Kontaktoplysninger på Skårebo Energi AB:

Org.nr. 559277-1355

Adresse på hovedkontoret: Industrigatan 18, SE-553 02 Jönköping, Jönköpings län.

Kundeservice-telefon: (+46) (0)10 – 33 33 319

”Køberen” er: den forbruger, forhandler eller erhvervsdrivende, der er angivet som køber i bestillingen og i det følgende også betegnes som ”kunden”, ”du”, ”dig”, ”din” eller ”dit”.

”Forbruger” er: den fysiske person, som primært handler efter formål, der falder uden for erhvervsvirksomhed.

”Erhvervsdrivende” er: den fysiske eller juridisk person, som handler efter formål, der er forbundet med egen virksomhed – med undtagelse af forhandlere.

”Forhandler” er: den fysiske eller juridiske person, som handler efter formål, der er forbundet med egen virksomhed med henblik på at videresælge købte produkter.

”Slutkunde” er: den fysiske eller juridiske person, som en forhandler videresælger produktet til.

”Produkter” er: samtlige af de produkter, som Skårebo sælger til køberen.

2. Salgsbetingelser

Når vi modtager din bestilling, bekræfter vi bestillingen og sender automatisk en ordrebekræftelse til dig via den e-mailadresse, du har angivet. Læs omhyggeligt ordrebekræftelsen igennem, når du får den, og kontrollér, at ordrebekræftelsen stemmer overens med bestillingen.

Afvigelser mellem din bestilling og ordrebekræftelsen betragtes som et nyt tilbud fra os, som du kan acceptere eller takke nej til. Hvis du som erhvervsdrivende eller forhandler ikke ønsker at acceptere tilbuddet, skal du skriftligt meddele os dette inden for [7] dage fra din modtagelse af ordrebekræftelsen. Undlader du at gøre dette, betragtes det som en accept. Hvis du har bestilt mere end et produkt, kan det forekomme, at du modtager produkterne i separate forsendelser.

Vi forbeholder os ret til at annullere din bestilling eller en del af den, hvis produktet er udsolgt eller af anden årsag er utilgængeligt. Hvis et produkt er udsolgt/utilgængeligt, får du en meddelelse herom, evt. sammen med information om, hvad vi kan tilbyde i stedet. Du får mulighed for at acceptere vores nye tilbud med de ændringer, vi angiver i forhold til din bestilling, eller helt at annullere bestillingen. Meddelelse om dette skal afgives inden for [7] dage, efter du som erhvervsdrivende eller forhandler har modtaget forslaget til erstatningsprodukt. Hvis meddelelse ikke afgives, kan vi frit vælge at gennemføre eller annullere bestillingen.

Desuden forbeholder vi os ret til at annullere bestillinger, der er afgivet med henblik på videresalg. En bestilling er aldrig bindende, før vi har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse.

Skårebo forbeholder sig ret til at sætte og ændre kreditgrænser for kunden. Desuden har Skårebo ret til at begære forskudsbetaling, udligne indestående krediteringer, opsige kundens konto eller ophøre med at levere under disse købsbetingelser, hvis kunden er gået konkurs eller under rekonstruktion, har indstillet sine betalinger, gentagne gange har betalt fakturaer for sent eller slet ikke, eller hvis der i øvrigt er grund til at antage, at køberen er insolvent eller på anden vis overtræder disse betingelser.

Hvis en skrive- eller trykfejl af betydeligt omfang har forekommet fra sælgerens side, kan sælgeren ensidigt ændre, fjerne eller afvise bestillingen. Det gælder, selv om kunden har modtaget en ordrebekræftelse eller lignende.

Skårebo tager forbehold for eventuelle billed- og skrivefejl på websiden. Skårebo har ret til at korrigere eventuelle fejl og at opdatere eller ændre informationen på websiden. Hvis en fejlagtig pris er angivet for en vare, som kunden har bestilt, vil kunden blive orienteret, og Skårebo vil afvente kundens godkendelse af den ændrede pris, inden kundens bestilling sendes. Billeder og øvrig information på websiden skal kun ses som illustrationer, og Skårebo garanterer ikke, at billederne gengiver varens eksakte udseende eller funktioner. Visse farveforskelle kan forekomme afhængigt af opløsning, fotokvalitet og billedskærm.

Vi kan i visse tilfælde acceptere ændringer i afgivne bestillinger, indtil varen afsendes fra vores lager.

Vi har ret til at tilpasse den aftalte pris med hensyn til dels udgiftsændringer på grund af myndighedstiltag, dels udgiftsændringer, der er forårsaget af krig, pandemi eller andre kriseforhold med lignende effekt, og som relaterer til materialer eller tjenester, der er nødvendige for vores levering, dels udgiftsændringer, der skyldes unormale prisforandringer med hensyn til materialer eller tjenester, der er nødvendige for vores udførelse af leveringen. En unormal prisændring vil ifølge disse købsbetingelser være en prisændring, der overstiger 5 %.

Hvis kunden benytter et log-in via websiden, har kunden ansvaret for at opretholde fortroligheden omkring sin konto og adgangskode, og kunden giver, i den udstrækning det er tilladt iht. gældende lovgivning, sit samtykke til at påtage sig ansvaret for alle aktiviteter, der sker via kundens konto. Kunden skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at adgangskoden holdes hemmelig og sikker. Kunden skal straks informere Skårebo, hvis kunden har anledning til at antage, at andre har fået kendskab til adgangskoden, eller hvis adgangskoden bruges eller sandsynligvis vil blive brugt på en uautoriseret måde. Skårebo forbeholder sig ret til at deaktivere en konto, hvis der er mistanke om, at kontoen bruges på en uautoriseret måde. Skårebo informerer straks kunden ved en sådan mistanke og genaktiverer kontoen, efter at kunden igen har sikret, at kontooplysninger og adgangskode er sikre.

Kunden er ansvarlig for, at den rigtige leverings- og fakturaadresse er angivet for kundens konto. Ved fejlagtige leverings- eller faktureringsoplysninger i forbindelse med afgivne ordrer forbeholder Skårebo sig ret til at opkræve et administrationsgebyr svarende til omkostningerne ved at rette fejlen.

Skårebo forbeholder sig ret til at tilbagetage solgte produkter, der skal holdes adskilt fra kundens egne varer og tydeligt mærkes som Skårebos produkter, indtil kunden har afviklet samtlige betalingsforpligtelser i overensstemmelse med disse købsbetingelser.

3. Betaling

Når du handler hos Skårebo, er det Skårebo Energi AB, der håndterer betalingen. Ved spørgsmål til betaling kan du kontakte Skårebos kundeservice på (+46) (0)10 – 33 33 319.

I vores forhandlerportal vises priserne eksklusive moms. Ordreoversigten inkluderer alle udgifter forbundet med varen, f.eks. porto, emballage osv.

Vi fakturerer efter levering, og fakturaen fra os sendes af Skårebo Energi AB til dig. Betalingsvilkårene er 20 dage netto for forhandlere eller erhvervsdrivende, medmindre andet er aftalt.

Bemærk, at du altid skal angive et fuldstændigt personnummer eller organisationsnummer ved køb med faktura. Ved køb efter regning kan en almindelig kreditvurdering foretages, og levering kan nægtes, hvis denne indikerer manglende betalingsevne.

Ved manglende betaling opkræves morarenter i overensstemmelse med gældende svensk lovgivning om renter ved forsinket betaling (Räntelagen 1975:635). Gebyrer kan også blive opkrævet i overensstemmelse med svensk lovgivning om inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739).

Ved abonnementskøb, hvor et aftalt beløb f.eks. skal opkræves hver måned, gemmes dine betalingsoplysninger krypteret og sikkert hos vores betalingsformidler, og de kan kun anvendes af vores leverandør til at gennemføre transaktionen. Samtykke til dette indhentes også under købsprocessen.

4. Levering og forsinkelse

Levering af produkterne foregår på den måde, der er angivet på ordrebekræftelsen. Vi bærer risikoen for produkterne, indtil de modtages af dig, altså når du har fået produkterne i din besiddelse. Hvis ikke produkterne afleveres rettidigt, og dette skyldes kunden eller forhold på kundens side, overgår risikoen til kunden, når Skårebo har foretaget, hvad der rimeligvis kan gøres, for at aflevering skal kunne ske.

Ved hjemmeleverancer skal du huske på, at du selv har ansvaret for at tage produkterne ind, og at du skal være til stede for at modtage varerne. Vi kan kræve legitimation, inden vi overdrager varerne.

4.1 Betingelser for levering

Levering af lagerprodukter sker normalt inden for 1-3 arbejdsdage.

Alle leveringer sker med DB Schenker.

Vi anvender ALEM09 (E-mobility)

Pakkelevering: 125 DKK < 30 g

171 DKK > 30 kg

System levering (Palle):340 DKK< 1400 kg

Ved levering med palle opkræves et gebyr på 165 DKK for en europalle og 52 DKK for en palleramme. Det maksimale gebyr pr. forsendelse er 700 DKK uanset antallet af paller i en levering.

Leveringsbestemmelser: Medmindre andet er aftalt, gælder EXW i henhold til Incoterms 2020

Losning uden kvittering: Skårebo, eller dennes transportpartner, forbeholder sig ret til at aflevere gods uden kvittering, hvis modtageren ikke er til stede på det angivne leveringssted eller ikke besvarer telefonopkald. Risikoen for et produkt og leverancen overgår til køberen ved aflevering af produktet, medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Vores hjemmeleverancer udføres kun til steder, hvor vi kan komme frem til leveringsadressen med vores biler på en fremkommelig vej.

Hvis leveringen af produkterne bliver forsinket, informerer vi dig, så snart vi har kendskab til dette, og orienterer dig, om og eventuelt hvornår levering kan finde sted, eller om produktet (produkterne) er udsolgt.

Skårebo har ret til nødvendige forlængelser af leveringstiden, hvis Skårebos færdiggørelse af ordren forsinkes, forhindres eller besværes på grund af omstændigheder uden for Skårebos kontrol, f.eks. men ikke begrænset til leveringsforsinkelser hos leverandører, forstyrrelser i elnettet, softwareopdateringer eller softwarefejl hos tredjepart, pandemi, strejke, uvejr, arbejdskonflikt, brand, ild, oversvømmelse, optøjer, myndigheders beslutninger eller bestemmelser, terrorisme, som Skårebo ikke med rimelighed kan forventes at have regnet med ved aftalens indgåelse, og som Skårebo heller ikke med rimelighed kunne have undgået eller afværget konsekvenserne af.

Skårebo er ikke forpligtet til at udføre leveringen eller tjenesten, hvis der foreligger en forhindring, der indebærer, at udførelsen ville medføre vanskeligheder eller omkostninger for Skårebo, der er urimeligt store.

Ved forsinkelse kan kunden tilbageholde betalingen, men kun så meget af betalingen, der kræves for at give kunden sikkerhed for dennes krav på udførelsen af tjenesten eller levering af produktet.

Hvis du har bestilt mere end et produkt, kan det ske, at du modtager produkterne i separate forsendelser.

Reklamation, returvarer og ansvar

5.1 Reklamation

Når du har taget imod produkterne, skal du hurtigst muligt undersøge, om leverancen svarer til ordrebekræftelsen, om produkterne er blevet beskadiget under transporten, eller om produkterne i øvrigt har fejl eller mangler.

Hvis produkterne har fejl eller mangler, som Skårebo har ansvaret for i medfør af gældende aftale, kan du kræve, at fejlen afhjælpes, hvis dette kan ske uden urimelige omkostninger for Skårebo. Anmeldelser af fejl og mangler på produkterne kan foretages mundtligt eller skriftligt til os. Reklamation skal ske inden for [14] dage, efter du har opdaget eller burde have opdaget fejlen eller manglen. Retten til at reklamere gælder i to år, efter du har modtaget produktet, medmindre andet er givet af en garanti eller lignende tilsagn. Reklamationen skal rettes til sælgeren, dvs. Skårebo Energi AB. Ved køb gennem virksomheder med eller uden installation gælder Avtal 90.

5.2 Ansvar

Skårebo er forpligtet til at erstatte direkte tab, som vi forårsager ved at misligholde disse købsbetingelser. Kunden skal handle med omhu for, at tabet minimeres. Erstatning for indirekte tab skal ikke gives.

Skårebo er ikke forpligtet til at kompensere kunden for tab på grund af omstændigheder, der ligger uden for Skårebos kontrol, inkl. leveringstider og fejl, der er forårsaget af det offentlige og/eller lokale elnet.

Skårebo er ikke forpligtet til at kompensere kunden for erhvervsmæssige tab.

Medmindre andet er givet af den svenske produktansvarslov (1992:18) eller anden bydende lovgivning, har Skårebo ikke ansvaret for tingsskader eller rene formuetab som følge af produktskader, der kan henføres til produkter, der er solgt videre af forhandlere.

Hvis tredjepart gør krav gældende på sådanne erstatninger ved at rette krav mod Skårebo, har Skårebo ret til at få tilbage af forhandleren, hvad denne har betalt til tredjepart (foruden eventuelle rimelige udgifter til juridisk bistand) i overensstemmelse med retskraftig dom eller forlig, der er godkendt af forhandleren.

5.3 Returvarer

Returnerede varer skal være godkendt af sælgeren, og kunden har ansvar for at meddele sælgeren ordre- eller fakturanummer, antal kolli og vægt. Efter aftale mellem kunden for sælgeren angiver sælgeren et returordrenummer, som på tydelig vis noteres på alle kolli, uden at mærkning foretages direkte på varen.


Returnerede varer skal sendes tilbage ubrugte i ny tilstand, i ubrudt emballage og i ubeskadiget original emballage. Emballeringen skal sikre, at transportskader forhindres.

Lagervarer krediteres først, når Skårebo har udført kvalitetskontrol og godkendt returnering af varen. Varer, der ikke tages retur:

– Materiale indkøbt for mere end seks måneder siden.

– Materiale i brudt emballage.

– Papkasser med brudt plombering.

– Varer, der er udgået fra standardsortimentet.

– Unikke kabellængder tilpasset kunden.

– Materiale i beskadiget emballage eller uden emballage.

– Ordreværdier under 330 DKK accepteres ikke, undtagen materialer hvor der foreligger reklamation.

– Ved returnering, der ikke er godkendt, kan køberen få varen retur eller ønske at få varen kasseret. For denne tjeneste opkræves køberen et administrationsgebyr på 130 DKK.


Lagervarer, der returneres og som ikke relaterer til fejlagtigt gods, pålægges et returgebyr på 15 %.

Varer, der ikke føres på Skårebos lager og som er anskaffet på kundens anmodning, krediteres efter godkendelse af leverandør. Kredit til kunden udstedes, når leverandøren har godkendt og krediteret varen. Et returgebyr på 15 % pålægges ud over de udgifter, som leverandøren opkræver. Dertil kommer faktisk fragt og udgifter til håndtering, dog mindst 95 DKK. Returneringer, der sker pga. fejl på varen, afgøres først, når leverandøren har afgivet sin udtalelse. Synlige transportskader skal anmeldes direkte til transportøren i forbindelse med modtagelsen af varen.

5.4 Force Majeure

Ingen af parterne har over for den anden part ansvaret for undladelser eller forsinkelser af udførelse af dennes forpligtelser i medfør af disse købsbetingelser eller for andre undladelser, hvis en sådan forsinkelse eller undladelse er forårsaget af leveringsforsinkelser hos leverandøren, forstyrrelser i elnettet, softwareopdateringer eller softwarefejl hos tredjepart, pandemi, strejke, uvejr, arbejdskonflikt, brand, ild, oversvømmelse, optøjer, myndigheders beslutninger eller bestemmelser, terrorisme eller af nogen anden omstændighed uden for parternes rimelige kontrol (”force majeure-hændelse”). Den part, der er forhindret i at udføre sine forpligtelser i medfør af disse købsbetingelser på grund af force majeure-hændelser, skal straks informere den anden part om sådanne hændelser og træffe rimelige foranstaltninger for at eliminere eller overkomme hindringer for udførelsen. Skulle en force majeure-hændelse vare i mere end [3] måneder, har begge parter ret til at opsige aftalen med umiddelbar virkning, dog uden at kunne forlange erstatning.

6 Personoplysninger

Når du køber hos os, vil vi behandle dine personoplysninger. Vi indsamler oplysninger fra dig, når du kontakter os via en kontaktformular på vores webside. De indhentede oplysninger inkluderer dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer (hvis du angiver det i kontaktformularen). Når du besøger websiden, modtager og gemmer vi desuden automatisk oplysninger fra din computer og browser, inkl. din IP-adresse, oplysninger om software og hardware og siden, der forespørges om.

Brug af oplysninger og formål. De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan bruges til at: Kontakte dig via e-mail eller telefonnummer (hvis du angiver dette i kontaktformularen), forbedre vores hjemmeside, forbedre vores kundeservice og imødekomme dit behov for hjælp. Vi er de eneste, der ejer oplysningerne, der indsamles på denne webside. Dine personligt identificerbare oplysninger vil ikke blive solgt, byttet, overført til eller delt med andre virksomheder med noget formål uden dit samtykke, medmindre det kræves for at opfylde en anmodning og/eller overførsel f.eks. for at sende en bestilling.

Videregivelse til tredjepart. Vi hverken sælger, handler eller på anden måde overfører personligt identificerbare oplysninger til eksterne parter. Dette inkluderer ikke betroede tredjeparter, der hjælper os med at drive vores forretning, på den betingelse at disse parter accepterer at holde oplysningerne fortrolige.

Beskyttelse af oplysninger. Vi træffer en række forskellige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. Vi benytter avancerede krypteringsmetoder til at beskytte følsomme oplysninger, der overføres via internettet. Kun medarbejdere, der skal udføre et specifikt job (f.eks. fakturering eller kundeservice), får adgang til personligt identificerbare oplysninger. De computere/servere, der bruges til at gemme personligt identificerbare oplysninger, opbevares i et sikkert miljø.

Cookies. Vi benytter cookies for at forbedre adgangen til vores webside og identificere tilbagevendende brugere. Desuden forbedrer vores cookies brugeroplevelsen ved at spore og målrette i henhold til brugerens interesser. Vores brug af cookies knyttes på ingen måde sammen med personligt identificerbare oplysninger på vores webside.

Sletning af personoplysninger. Vi benytter den e-mailadresse, du har oplyst til os, for at sende oplysninger og opdateringer angående din bestilling, enkelte nyhedsbreve, relateret produktinformation osv. Du kan når som helst kontakte os på kontakt@skarebo.se for at modtage information om, hvilke personoplysninger vi har gemt om dig, eller hvis du ønsker, at vi sletter dine personoplysninger.

Samtykke. Ved at benytte vores webside og kontaktformular accepterer du vores datapolitik.

7. Tvister

Parterne skal forsøge at løse eventuelle tvister i mindelighed. Hvis dette ikke er muligt, afgøres tvister af de almindelige domstole.

8. Abonnement

Hvis du har tegnet et abonnement, f.eks. på Skårebo Monta Services, eller et produkt med abonnement, accepterer du Skårebos betingelser. Du skal være fyldt 18 år for at kunne bestille abonnement.